ขอความร่วมมือ ผู้สมัคร เพิ่มอีเมลของทางผู้จัดงาน rayongmarathon2017@gmail.com เข้าเป็นส่วนหนึ่งในอีเมลของท่าน
โดยการกด เพิ่ม หรือ add to contact เพื่อที่อีเมลการสื่อสารจะได้ถึงมือท่านครบถ้วน

ใบสมัครระยองมาราธอน ครั้งที่ 17
( Application Form, Rayong Marathon #17 )

ชื่อ-สกุล (Full Name)*
โทรศัพท์ (Telephone No.)*
สัญชาติ (Nationality)*
เพศ (Sex)*
ปีเกิด ค.ศ. (Year of Birth)*
ที่อยู่ (Address)*
ชมรม/ทีม (Club / Team)

ประเภทที่ต้องการสมัคร

กรุณาเลือกประเภทที่ท่านสมัครเพียงประเภทเดียวเท่านั้น

แบบเสื้อที่ต้องการ เลือกเพียงแบบเดียว (Choose one type of shirt)
ขนาดเสื้อที่ต้องการ (Size of shirt)
การรับเสื้อและหมายเลข / Runnig suit and Number


คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง ตลอดทั้งได้ฝึกซ้อมสุขภาพ และยินดีเข้าร่วมการแข่งขันระยองมาราธอนด้วยความเต็มใจ และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานวันเดือนปีเกิดที่มีรูปถ่ายติด เพื่อพิสูจน์ตัวเองก่อนได้รับรางวัลชนะการแข่งขัน ต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน ตลอดทั้งยินยอมให้คณะผู้จัดการแข่งขันบันทึกเหตุการณ์ทุกชนิด และถือว่าภาพหรือวีดีทัศน์เหล่านั้นเป็นสิทธิ์ของคณะผู้จัดการแข่งขัน

Waiver and Release Statement : This Waiver and Release Statement certifies that I am medically fit to complete in the event and fully understand that I enter at my own risk. The organizer will not be held responsible for any injury, illness or loss during or as a result of the event. Futher, I consent to the Organizing Committee recording this competitive event through photography and film and that the Committee is the sole owner of the copyright to those picture and films. I, hereby, agree that in case that this event is cancelled in whole or in part due to inclement weather or other conditions, my enter fee shall not be refunded.
(กรณีผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี)
หลังจากที่ท่านได้กด "ส่งใบสมัคร / Submit" หากท่านไม่ได้รับอีเมล กรุณาตรวจสอบในกล่องอีเมลขยะ หรือ junk เพราะอีเมลมักจะถูกกรองเข้าอีเมลขยะ และถ้ายังไม่ได้ กรุณาส่งอีเมลหาแอดมินที่ rayongmarathon2017@gmail.com